Slutligt avtal för kanalisation signerat

Idag signerades det slutliga avtalet med Eltel.
Det är avstämt med Länsstyrelsen att Jordbruksverket inte kommer göra några väsentliga förändringar gällande stödvillkor och därför kunde avtalet signeras.

I fredags hade vi planeringsmöte med Eltel och Schaktteknik. Det är fastställt att Byggstartsmöte kommer hållas den 19 augusti kl 9 i Sventorps bygdegård. Samma dag kommer kanalisationen påbörjas. Redan innan dess kommer maskiner och utrustning placeras.
Mest troligt är att vi börjar vid Klåvasten och fortsätter till Alebäcken, förbi Dagstorp, gör ett hopp och börjar om vid Grönhult. Bakgrunden till detta är att minimera ersättning för skördeskador. Karta kommer att läggas ut när detta är fastställt.
Avtalsperioden är 10 månader, men om vi har vädret med oss kan det gå fortare.

Värt att notera är att det fortfarande kommer nya ansökningar om medlemskap.

Styrelsen

78% anslutningsgrad

Den senaste veckan har ett antal nya anslutningar bokats. Det innebär att idag är 78 % av alla permanent bofasta anslutna till föreningen.
56 permanent bofasta som inte gått med finns utmed 6,5 mils kopparledning. Genomsnittligt avstånd mellan dessa fastigheter är 1.160 meter.

Styrelsen

VIKTIGT MEDDELANDE

Vissa fastighetsägare inom föreningens område har fått brev från Skövde Fiber. Detta är inget som är kopplat till Östra Sventorp Fiber.
Efter att ha samtalat med ordföranden i Skövde Fiber verkar det som att den lista som Skövde kommun levererat gällande fastigheter inom Skövde Fibers område inkluderat även fastigheter där bostaden ligger inom vårt område men har mark även i deras område. Eventuella markägarkontrakt för ledningsdragning kan fortfarande vara aktuellt beroende på var kanalisationen dras i deras område.

Skövde Fiber kommer inte gå utanför sitt område. På samma sätt kommer inte heller Östra Sventorp Fiber gå utanför sina angivna gränser för leverera till bostäder/företag.
Om någon av misstag söker sig till fel förening kommer båda föreningarna hänvisa till rätt förening.

För styrelsen
Östra Sventorp Fiber

 

Detaljprojektering färdig

Detaljprojekteringen är färdig men den slutliga kartan kommer inte vara färdig förrän projektet är slutfört. Ser ni någon som går och sätter upp markeringskäppar med ljusblå topp, så är det för att ge en fingervisning i naturen var kanalisationen är tänkt. Markägare som vill justera dragningen meddelar detta snarast för att minimera problem och tidsnöd längre fram.
Styrelsen funderar nu hur vi effektivast får till att träffa markägarna för att byta ut tidigare kartor över dragningen, justera ytterligare där det behövs och teckna de sista markavtalen. Vi återkommer inom kort i detta.
Fortfarande kommer det in fler förfrågningar om att bli medlemmar. Den senaste hade inte tänkt gå med för att de har så bra ADSL-uppkoppling. De omvärderade detta när de för sitt ställe längre norrut fick ett meddelande från Telia att kopparnätet med ADSL läggs ner senare i år. Då hänvisas man helt till mobiltelefoni och mobilt internet.
Mer om Telias teknikskifte finns att läsa på Post & Telestyrelsens hemsida.

För styrelsen
Östra Sventorp Fiber

7 nya medlemmar sedan medlemsmötet

Sedan medlemsmötet har 5 6 permanenthushåll och ett fritidshus gått med i föreningen. Nu aktuell karta finns via länk nedan.
Uno och Dag har varit ute och kompletterat så alla fått skyltar att sätta upp vid bostaden. Flera tog också den erbjudna hjälpen att få skylten uppsatt. Är det någon som ändå saknar skylt så hör av dig. Är det någon som fått skylt över så mottages den tacksamt för vi kanske då slipper att beställa ytterligare. Överbliven skylt kan lämnas på trappan till Sventorps bygdegård.

Är du ännu inte medlem, bor inom 250 meter från planerad dragning av fiber och på rätt sidan om trafikverkets väg så kvalificerar du dig troligen till att gå med på samma villkor som övriga. Detta erbjudande är tidsbegränsat och styrelsen kommer inom kort förmedla när sista dag för anmälan skall vara föreningen till handa. Är du intresserad men osäker på om du omfattas eller har andan fråga är du välkommen till någon i styrelsen att få frågan besvarad.
Länk till ansökningsblankett finns nedan.

Det kommer in korrigeringar på den planerade dragningen och detta är bra. Mindre korrigeringar är inte inritade. Det underlättar att få med korrigeringar nu innan slutprojekteringen är färdig.

Styrelsen

ANSOKAN om medlemskap fiber_150413
Karta anslutna_ej anslutna_150611
Korrigerad dragning 150531

Ägande & insats

Det har framkommit att flera ställt sig frågande till om föreningen planerar att behålla fibernätet eller inte när det är färdigt. På denna fråga finns ett enigt ”JA, nätet skall behållas”. Vi har dessutom passerat det arbete där det fanns intressenter att överta en del av arbetet med att anlägga nätet mot ersättningen om att få köpa nätet billigt (1 krona) efter 7 år.
Detta innebär att nätet kommer få samma status som elnät för små elföreningar har idag, och VI är dess gemensamma ägare!

En annan fråga som ställts är om det är dyrare att gå med nu. Fortfarande gäller ett tak på 20.000 kronor per ny fastighet, om den finns utmed (rimligt avstånd) från planerad dragning av kanalisation. Vissa mindre justeringar är gjorda jämfört med vad som presenterats tidigare baserat på var det finns beställda anslutningar. När någon ny vill gå med och är osäker om på om man ligger inom rimligt avstånd så kan man kontakta någon i styrelsen för att få svar. Noterbart är att de flesta som inte är med ligger inom rimligt avstånd, men att 20.000 gäller endast fram tills att föreningen drabbas av merkostnader jämfört med att ansluta sig nu.

Styrelsen